บุคลากรสายวิชาการ

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ศรีนวล ฟองมณี
ประธานโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลชาญ อนันตสมบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาลักษณ์ อยู่เย็นอาจารย์รุ่งโรจน์ สุขใจมุข
(ลาศึกษาต่อระดับดุษฏีบัณฑิต)อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท
ประธานโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแลผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา มนตรี
อาจารย์ประสิทธ์ สารภีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ ศรีสมอาจารย์กฤษณะ สมควร

โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์

อาจารย์คมกฤช จิระบุตร
ประธานโปรแกรมวิชา
กราฟิกดีไซน์อาจารย์กษิรา ภิวงศ์กูรอาจารย์ภานุุพันธ์ จิตคำ
อาจารย์ฐานปัทม์ ไชยชมภูอาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
ประธานโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีนารัตน์ แสวงกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ พึงพิศ พิชญ์พิบุล
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุลอาจารย์ณภษร เผ่ากล้าอาจารย์อัญชลี ทิพย์โยธิน
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์กฤตกรณ์ ศรีวันนา
ประธานโปรแกรมวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์อาจารย์ภูมิพงษ์ ดวงตั้งอาจารย์กมล บุญล้อมอาจารย์อธิคม ศิริผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู
ประธานหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระดับบัณฑิตศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลชาญ อนันตสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา มนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาลักษณ์ อยู่เย็นดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์อาจารย์อธิคม ศิริอาจารย์ประสิทธ์ สารภี
อาจารย์ศรีนวล ฟองมณี
อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง