เอกสารดาวน์โหลด และประกาศสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารดาวน์โหลด

#
เอกสาร วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูล (อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก, ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์) 04-10-2016 14:14:00
Download
2
ใบรายงานกิจกรรม Home Room 05-02-2015 11:26:00
Download
3
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 03-12-2014 17:29:00
Download
4
ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 03-12-2014 17:27:00
Download
5
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) 03-12-2014 17:24:00
Download
6
รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 03-12-2014 17:23:00
Download
7
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ 09-09-2014 11:13:00
Download
8
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 09-09-2014 11:12:00
Download
9
แบบฟอร์มขอสอนชดเชย 09-09-2014 11:11:00
Download
10
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ กรณีไม่เกิน 3 วัน 09-09-2014 11:10:00
Download
11
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ กรณีเกิน 3 วัน 09-09-2014 11:10:00
Download
12
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 09-09-2014 11:08:00
Download
13
คู่มือบริหารงานวิจัย 17-07-2014 20:37:00
Download
14
คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 17-07-2014 20:37:00
Download
15
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 25-06-2014 10:19:00
Download
16
เอกสารรายละเอียดและใบสมัครแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา 29-04-2014 15:27:00
Download
17
สัญญารับทุนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้-57 11-03-2014 10:09:00
Download
18
แบบเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณ 11-03-2014 10:07:00
Download
19
หนังสือขอบใจจากผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา 20-12-2013 12:06:00
Download
20
แบบฟอร์มการจอง Microsoft Surface 25-07-2013 10:02:00
Download
21
แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษา 12-06-2013 18:37:00
Download
22
เอกสารสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556 12-06-2013 18:14:00
Download

เอกสารประกาศ

#
เอกสาร วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
ประกาศ กำหนดการประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 05-08-2014 14:17:00
Download
2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 05-08-2014 14:14:00
Download
3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 05-08-2014 14:13:00
Download
4
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม งานวิจัย และงานตามแนวทางพระราชดำริฯ 05-08-2014 14:11:00
Download
5
คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน 05-08-2014 14:09:00
Download
6
ประกาศสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 10-07-2014 09:54:00
Download
7
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต) 19-06-2013 20:00:00
Download
8
ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 19-06-2013 19:58:00
Download