เป้าหมายสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ที่มีทักษะความชำนาญสอดรับกับกระแสการพัฒนาและแนวโน้มของเทคโนโลยี ได้อย่างพอเพียงต่อความต้องการกำลังคนของทุกภาคส่วนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2) เป็นศูนย์สหกิจศึกษาแก่นักศึกษาและการพัฒนาเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
3) มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติมหามงคล (Chalermprakiat Mahamongkol Center of Technology (CMCT) ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่ดำเนินการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย รองรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในประเด็น เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัย ภัยพิบัติ บูรณา ระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกับศาสตร์ ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


แชร์หน้านี้