ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
1) การพัฒนาคณาจารย์ เป็นผู้สร้างสรรค์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” Job Creators
2) การพัฒนานักศึกษา เป็นผู้สร้างสรรค์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” Job Creators
3) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก (ปริญญาสองสถาบัน on line degrees)
4) การพัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอกทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
5) การบริหารจัดการสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) การสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะทาง ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
7) การวางแผนงานและงบประมาณ
8) การพัฒนางานวิจัย
9) การประกันคุณภาพการศึกษา


1) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ ดังนี้
1.1) กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร ได้จัดให้มีการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระแสของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยเน้นให้มีลักษณะของหลักสูตรที่สามารถยืดหยุด ปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสของเทคโนโลยี
1.2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบสหกิจโดยมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สร้างสรรค์ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบที่ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการระดับบริษัทข้ามชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับประสบการณ์ตรงที่สามารถนำเนื้อหาทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้เข้ากับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างกลมกลืน โดยการแสวงหาบริษัท หน่วยงานที่มีความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นสถาบันร่วมในการผลิตบัณฑิต ร่วมกันทำงาน (ผลิตบัณฑิต) ในรูปแบบเดียวกับบริษัทคู่ค้าในวงการธุรกิจ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของสำนักวิชา ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ ดังนี้
2.1) กลยุทธ์การพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดทำแผนการพัฒนาและกำหนดการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างเป็นรูปธรรมตามสาขาที่สอดรับกับการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ จะมีวุฒิปริญญาเอกผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ภายในปี พ.ศ. 2560
2.2) กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดระบบให้มีการพัฒนาบุคลากรของสำนักฯ อย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตรที่สอดรับกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทั้งด้านการอบรมระยะสั้น และการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานจากองค์กรและบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2.3) กลยุทธ์ส่งเสริมการวิจัย สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เช่น สร้างโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้อาจารย์แสวงหาทุนวิจัย ที่สอดคล้องกับแผนวิจัยของชาติและ/หรือ ความต้องการของหน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ กำหนดให้มีคาบเวลาที่อาจารย์ต้องนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เป็นต้น

3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสังคมและเสริมสร้างภาพพจน์ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ ดังนี้
3.1) กลยุทธ์การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติมหามงคล (Chalermprakiat Mahamongkol Center of Technology (CMCT) Computer Information and Technology Testing and Training center เพื่อเป็นศูนย์ในการทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ ในระดับชาติและนานาชาติ และให้บริการฝึกอบรมทักษะด้าน Information and Technology แก่ บุคลากรของหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการฝึกอบรมในระดับเป็นศูนย์กลางการอบรม Computer Information and Technology ในระดับภูมิภาค และ นานาชาติ
3.2) กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ
มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติมหามงคล (Chalermprakiat Mahamongkol Center of Technology (CMCT) เพื่อดำเนินการวิจัยและส่งเสริมงานวิจัย ที่มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ด้าน Computer Information and Technology ที่ตอบสนองต่อความต้องการต่อการใช้งานของ ทุกภาคส่วนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3.3) กลยุทธ์การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติมหามงคล (Chalermprakiat Mahamongkol Center of Technology (CMCT) มีหน้าที่ให้บริการด้านการให้คำแนะนำการใช้งานและแก้ปัญหาด้าน Computer Information and Technology และให้บริการปรึกษาด้านการวางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบ Computer Information and Technology ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย และ ภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยให้บริการในแบบการพัฒนาระบบ และการบริหารงานระบบข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัย ภัยพิบัติ ในรูปแบบของให้บริการ Knowledge Sharing


แชร์หน้านี้