ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บค้าขาย ออนไลน์ เศรษฐกิจดิจิทัล (อยู่ระหว่างพัฒนาปรับปรุง) นำสินค้า ผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจดิจิทัล 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ที่มีมาตรฐาน ระดับสินค้า ดีมากขึ้นสู่ตลาดค้าขายออนไลน์ https://www.moobanstore.com (ชื่อ “หมู่บ้านสโตร์” ) โดย... สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงราย ระยะที่ 3 พัฒนา แอปพลิเคชัน Application สู่ การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และสร้างระบบดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผลผลผลิต และ ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน บูรณาการ ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนายอดจำหน่ายสินค้า การรับประกันสินค้า การส่งต่อในระบบโลจิสติกส์ การบริการหลังการขายให้ดี. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการให้มีรายได้ที่สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล. ต่อไป คลิกไปที่.. https://www.moobanstore.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต. นางแล และทีมงาน. ภาคีเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100