หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เน้นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ บูรณาการเข้ากับศาสตร์ทางด้านธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักศึกษา จะได้รับการปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นทางธุรกิจและวิชาเฉพาะ ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.facebook.com/bccrru

หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาชีพที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์, ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์