หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มุ่งเน้นทฤษฎี กฏและคณิตศาสตร์ การสื่อสาร และการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การฝึกฝนการสร้างเครื่องมือระบบ คอมพิวเตอร์ การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ การทำงานของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาชีพที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา

วิศวกรคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ที่ปรึกษาด้านระบบ คอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์, ผู้ดูแลระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์, สร้างหุ่นยนต์, ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์, หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์