หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานด้านระบบ ฐานข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การพัฒนาเกม การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น และการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาชีพที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเกม, นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่น