หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชากราฟิกดีไซน์

สาขาวิชากราฟิกดีไซน์

เน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานออกแบบกราฟิก เรียนรู้แนวคิดและ ขั้นตอนการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ เช่น งานถ่ายภาพ งานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา 2D และ 3D

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาชีพที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา

นักออกแบบกราฟิก, นักออกแบบเว็บไซต์, นักออกแบบนิทรรศการ, นักออกแบบแอนิเมชั่น, นักออกแบบภาพประกอบ, นักออกแบบตกแต่งภาพ, นักออกแบบแนวคิด