หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการงานด้านสารสนเทศ การประยุกต์ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาชีพที่รองรับหลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ, นักวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศ, ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ, ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ