หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถเลือกกลุ่มวิชาเรียน

1.กลุ่มวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศ

Development Information System : DIS


2.กลุ่มวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Management : ITM


3.กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว

Computer Graphic and Animation : CGA


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

หน่วยรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สามารถเลือกแผน ก หรือแผน ข

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต คอร์สเวิร์ค 25 หน่วยกิต

แผน ข. ค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต คอร์สเวิร์ค 34 หน่วยกิต

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.นักธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.นักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.นักสร้างภาพยนต์แอนิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ