เอกสารดาวน์โหลด และประกาศสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารดาวน์โหลด

#
เอกสาร วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2017 15:41:00
Download
2
คู่มือการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 16-02-2017 14:51:00
Download
3
คู่มือการบริหารงานวิจัย 03-11-2016 13:05:00
Download
4
การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูล (อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก, ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์) 04-10-2016 14:14:00
Download
5
ใบรายงานกิจกรรม Home Room 05-02-2015 11:26:00
Download
6
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 03-12-2014 17:29:00
Download
7
ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 03-12-2014 17:27:00
Download
8
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) 03-12-2014 17:24:00
Download
9
รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 03-12-2014 17:23:00
Download
10
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ 09-09-2014 11:13:00
Download
11
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 09-09-2014 11:12:00
Download
12
แบบฟอร์มขอสอนชดเชย 09-09-2014 11:11:00
Download
13
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ กรณีไม่เกิน 3 วัน 09-09-2014 11:10:00
Download
14
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ กรณีเกิน 3 วัน 09-09-2014 11:10:00
Download
15
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 09-09-2014 11:08:00
Download
16
คู่มือบริหารงานวิจัย 17-07-2014 20:37:00
Download
17
คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 17-07-2014 20:37:00
Download
18
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 25-06-2014 10:19:00
Download
19
เอกสารรายละเอียดและใบสมัครแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา 29-04-2014 15:27:00
Download
20
สัญญารับทุนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้-57 11-03-2014 10:09:00
Download
21
แบบเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณ 11-03-2014 10:07:00
Download
22
หนังสือขอบใจจากผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา 20-12-2013 12:06:00
Download
23
แบบฟอร์มการจอง Microsoft Surface 25-07-2013 10:02:00
Download
24
แบบฟอร์มทะเบียนประวัตินักศึกษา 12-06-2013 18:37:00
Download

เอกสารประกาศ

#
เอกสาร วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
ประกาศ กำหนดการประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 05-08-2014 14:17:00
Download
2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 05-08-2014 14:14:00
Download
3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 05-08-2014 14:13:00
Download
4
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม งานวิจัย และงานตามแนวทางพระราชดำริฯ 05-08-2014 14:11:00
Download
5
คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน 05-08-2014 14:09:00
Download
6
ประกาศสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เรื่องข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา 10-07-2014 09:54:00
Download
7
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณลักษณะเด่นของบัณฑิต) 19-06-2013 20:00:00
Download
8
ประกาศ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 19-06-2013 19:58:00
Download

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

#
เอกสาร วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-10-2017 14:21:00
Download
2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-11-2017 15:47:00
Download
3
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-11-2017 11:42:00
Download
4
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ซุ้มรับปริญญาและตกแต่งบริเวณงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-10-2017 13:40:00
Download
5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์แบบ LED (จอแสดงผล LED Display) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2017 10:00:00
Download
6
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำขบวนรถแห่กระทง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-10-2017 08:59:00
Download
7
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-10-2017 09:37:00
Download
8
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-10-2017 11:06:00
Download
9
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2017 13:33:00
Download
10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-10-2017 13:30:00
Download
11
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2017 09:11:00
Download
12
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2017 09:08:00
Download
13
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2017 15:43:00
Download
14
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2017 15:38:00
Download