ประมวลภาพกิจกรรมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประมวลภาพกิจกรรมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

#
หัวข้อข่าว
วันที่ประกาศ
1
"กิจกรรม ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"
25-07-2018 13:07:00
2
แห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561
23-07-2018 13:34:00
3
พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง 2561
18-07-2018 11:18:00
4
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (AUCC-2018)
04-04-2018 15:38:00
5
กีฬาสี SCIT สานสัมพันธ์ SCIT SPORT DAY 2017
22-10-2017 20:49:00
6
พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง มร.ชร. 2560
21-10-2017 13:11:00
7
กิจกรรม นวัตกรรม IT สู่สหกิจศึกษาและวิชาชีพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0
12-09-2017 16:46:00
8
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "อบรมปรับพื้นฐานก่อนการเข้าร่วมสหกิจศึกษา"
08-09-2017 20:32:00
9
SCIT ร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มร.ชร. ประจำปีการศึกษา 2560
07-09-2017 20:37:00
10
SCIT ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาภเรียน 1/2560
11-08-2017 16:54:00
11
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
02-08-2017 13:18:00
12
"เสวนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านยุทโธปกรณ์ของประเทศ"
17-03-2017 20:14:00
13
กีฬาสีสานสัมพันธ์ SCIT SPORT DAY
13-03-2017 15:21:00
14
กิจกรรมดูภาพยนตร์เสวนา MOVIE TALK ตอน WEINER : การเมืองพี่ก็ยุ่ง การมุ้งพี่ก็เอา
13-03-2017 15:19:00
15
กิจกรรม ประชุมสัมมนาการดำเนินงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงActivities Topic
08-03-2017 17:10:00
16
กิจกรรมปลุกต้นกาสะลองคำ SCIT
15-02-2017 12:17:00
17
พิธีส่งมอบงานคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11-01-2017 13:42:00
18
การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 มร.ชร. 06-01-60
11-01-2017 13:39:00
19
การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 มร.ชร. 04-01-60
04-01-2017 10:44:00
20
SCIT จัดกิจกรรมอบรมแนะแนววิชาการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
26-12-2016 10:45:00
21
พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลแด่ รัชกาลที่ ๑๐
07-12-2016 16:37:00
22
กิจกรรม อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ
06-12-2016 15:21:00
23
กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ IT
06-12-2016 15:19:00
24
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.๙
01-12-2016 21:55:00
25
บรรยากาศอบรมสัมมนา DIGITALIZATION NOW
25-11-2016 18:52:00
26
กิจกรรมแนะนำโครงการสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัท A-HOST จำกัด
25-11-2016 18:51:00
27
SCIT ร่วมกิจกรรม " รวมพลังแห่งความภักดี "
22-11-2016 10:04:00
28
สหกิจศึกษา ?
21-11-2016 18:09:00
29
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม
21-11-2016 11:01:00
30
กิจกรรมอบรมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์
19-11-2016 17:23:00
31
SCIT ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มร.ชร.
15-11-2016 17:09:00
32
SCIT จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.๙
14-11-2016 15:15:00
33
พิธีลงนามถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙
17-10-2016 12:49:00
34
พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มร.ชร 2559
15-09-2016 17:24:00
35
พิธีครอบครูและมอบตัวเป็นศิษย์ SCIT 2559
25-08-2016 13:17:00
36
SCIT ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2559
19-08-2016 16:02:00
37
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 มร.ชร.
18-08-2016 12:38:00
38
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
10-08-2016 19:44:00
39
บรรยากาศอบรมหลักสูตร "Cloud Managed Service"
03-08-2016 19:49:00
40
SCIT จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2559
02-08-2016 18:08:00
41
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
28-07-2016 15:01:00
42
พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559
18-07-2016 10:00:00
43
การประชุมคณะกรรมประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
18-07-2016 09:04:00
44
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา มร.ชร. ประจำปี 2559
15-07-2016 16:02:00
45
โครงการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าร่วมสหกิจศึกษา
05-07-2016 15:27:00
46
บคุลากรของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมการประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อรับฟังและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL)
22-06-2016 13:39:00
47
ประชุมสัมมนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
14-06-2016 13:51:00
48
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
14-06-2016 13:49:00
49
ประชุมบุคลากรสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
03-06-2016 17:59:00
50
ออกค่ายอาสาเพื่อชุมชน
23-05-2016 10:28:00
51
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
11-05-2016 10:49:00
52
นิทรรศการแสดงผลงานของ นศ.กราฟิกดีไซน์
22-04-2016 12:01:00
53
กิจกรรมรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
07-04-2016 18:23:00
54
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2559
07-04-2016 14:26:00
55
สัมมนา IT กับ Logistic
19-03-2016 15:42:00
56
กิจกรรมอบรมสัมมนา "หมอกควัน"
18-03-2016 15:55:00
57
กิจกรรมดำเนินงานจัดการความรู้
09-03-2016 11:04:00
58
สัมมนา Internet of Things
24-02-2016 03:52:00
59
กิจกรรมดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและงานด้านประกันคุณภาพ
19-02-2016 10:23:00
60
พิธีทำบุญอาคาร 49 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
18-02-2016 17:34:00
61
"วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2559"
14-02-2016 14:41:00
62
บรรยากาศการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล
12-02-2016 17:02:00
63
ร่วมออกบูธพานพิทย์ Open House
10-02-2016 15:58:00
64
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนใน
26-01-2016 10:35:00
65
กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
21-12-2015 14:37:00
66
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
04-12-2015 19:00:00
67
พิธีทอดกฐินสามัคคี มร.ชร.
06-11-2015 12:13:00
68
20 ปี เราไม่ลืม
21-10-2015 10:01:00
69
การประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2558
08-10-2015 13:56:00
70
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วม กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะ "สี่เส้าเกมส์"
15-09-2015 08:08:00
71
สนว.คอมฯ ร่วมโครงการ "ล้านกล้า มหามงคล"
12-09-2015 17:53:00
72
พิธีครอบครูมอบตัวเป็นศิษย์ สนว.คอมฯ ปีการศึกษา 2558
11-09-2015 15:11:00
73
พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มร.ชร 2558
27-08-2015 16:34:00
74
SCIT ร่วมออกบูธงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558
18-08-2015 15:34:00
75
พีธิลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชินีพระบรมราชินีนาถ
06-08-2015 11:21:00
76
สำนักวิชาคอมฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
05-08-2015 14:27:00
77
พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
28-07-2015 15:15:00
78
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
27-07-2015 15:47:00
79
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีกราฟิกดีไซน์ หลักสูตร "การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน (Virtual Reality - VR)"
20-07-2015 16:43:00
80
ปัจฉิมนักศึกษาที่ออกเตรียมฝึกประสบการณ์ในปีการศึกษา 2557
20-07-2015 15:58:00
81
SCIT จัดปฐมนิเทศต้อนรับ นศ.ใหม่ ปี 58
17-07-2015 14:55:00
82
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมออกบูธ โครงการ หนึ่งใจติวให้น้อง OSOTSPA Road to University 2015
09-07-2015 14:50:00
83
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Information Technology
01-07-2015 16:36:00
84
ประมวลภาพงาน SCIT INNOVATION CHALLENGE 2015
26-06-2015 19:45:00
85
สนว.คอมฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
19-06-2015 11:19:00
86
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งขัน (สุดยอดนวัตกรรม) The Master of Innovation
12-05-2015 15:50:00
87
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการเขียน SAR
12-05-2015 14:33:00
88
สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม Beynior Party SCIT ราตรี เทา - แสด
12-05-2015 09:30:00
89
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ 3/57
12-05-2015 09:21:00
90
SCIT เสริมศักยภาพบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ สกอ.
05-02-2015 11:29:00
91
สัมมนาการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาและทบทวนแผนกลยุทธ์
04-12-2014 10:25:00
92
ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง ปีที่ 4
04-12-2014 10:22:00
93
SCIT ร่วมมือ 11 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านงานวิชาการฯ
27-11-2014 20:26:00
94
ผู้บริหาร SCIT บรรยายในการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
21-10-2014 16:15:00
95
SCIT จัดเสวนา ดึงศิษย์เก่ารุ่นเก๋า ... แนะนำน้องๆ เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน
21-10-2014 14:33:00
96
SCIT ร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 21 ตุลาคม 57 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
21-10-2014 13:52:00
97
SCIT ส่งผลงานเข้าประกวด วันนักประดิษฐ์ 57 เรื่อง "เครื่องเตือนภัยน้ำหลาก"
25-06-2014 14:38:00
98
SCIT จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ 3/56
07-03-2014 10:04:00
99
นักศึกษา SCIT ช่วยงานนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ
27-02-2014 11:40:00
100
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 56
27-02-2014 11:35:00
101
อบรมหลักสูตร สร้างสรรค์งานกราฟิกอย่างมีไตล์ด้วย 3D Animation
08-02-2014 11:27:00
102
คณะผู้บริหาร SCIT ติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือกับ อบต.ปอ
18-01-2014 10:36:00
103
นศ.ปริญญาโท IT ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.
12-12-2013 10:25:00
104
SCIT จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/56
18-10-2013 14:48:00
105
SCIT เปิดบ้านอบรมครูตามโครงการสร้างสรรค์เยาวชน คนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที
18-10-2013 12:18:00
106
SCIT เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ประเมินจาก สกอ.
27-09-2013 14:16:00
107
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบ้าน SCIT สัมมนาหัวข้อ IT Trend in 2014 (ทิศทางไอทีในทศวรรษหน้า)
07-09-2013 12:52:00
108
SCIT เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการจาก ก.พ.ร. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา
30-08-2013 14:18:00
109
SCIT ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2556
30-08-2013 11:32:00
110
SCIT เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์
30-08-2013 11:30:00
111
SCIT เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
30-08-2013 11:28:00
112
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556
19-07-2013 15:55:00
113
พิธีลงนามจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
04-07-2013 20:16:00
114
พิธีวันทาคณาจารย์ มอบตัวเป็นศิษย์และครอบครู ปีการศึกษา 2556
04-07-2013 20:16:00
115
ประชุมสัมมนาแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการเขียน SAR 56
22-06-2013 15:36:00
116
แสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษา ฝ่าด่านอรหันต์ เข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partner FY14
06-06-2013 16:06:00
117
กิจกรรมกิจกรรม เปิดบ้าน SCIT ประจำปี 2556
21-05-2013 18:01:00
118
กิจกรรม อบรมเพื่อเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556
21-05-2013 11:03:00
119
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
20-05-2013 17:46:00
120
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ประจำปี 2556
20-05-2013 17:45:00
121
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
20-05-2013 17:43:00