ประกาศ..!!! เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ขอแจ้งให้นักศึกษาที่เรียนในรูปแบบ (on site) บุคลากร และผู้ที่เดินทาง เข้า-ออก สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ต้องใช้ทาง เข้า-ออก ประตูหน้าของอาคารทางเดียว ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและผ่านจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ คัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


ข่าวประชาสัมพันธ์ SCIT

ข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ การจัดอบรม

Dean of SCIT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงคณบดี

: pumipong@crru.ac.th

: 053-776000 ต่อ 1677

สมัครเรียน Online

ประเภทรับตรง ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

สมัครรางวัลและความภาคภูมิใจ SCIT

รางวัลความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ และผลงานของ นักศึกษาและบุคลากร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

speaker
CONGRATULATIONS

แนะนำหนังสือใหม่ SCIT

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนSCIT CRRU

School of Computer and Information Technology

Chiang Rai Rajabhat University

SCIT News

ติดตามข่าวสารของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

post-image
Latest News

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับเทศบาลตำบลนางแล

30 May 2022

post-image
Latest News

SCIT จัดการประชุมบุคลากรสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกัน(COVID-19)

23 May 2022

post-image
Latest News

SCIT ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ สำนักวิชาสัมคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

25 Apr 2022

post-image
Latest News

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับ SCIT

25 Apr 2022

post-image
Latest News

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ 🌟 อาจารย์ ดร.กฤตกรณ์ ศรีวันนา อาจารย์ประจำ SCIT

5 Apr 2022

post-image
Latest News

SCIT เสริมทัพอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ชุดเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

4 Apr 2022

post-image
Latest News

SCIT ตรวจรับชุดฝึกทักษะการผลิต Animation อนิเมชั่นและสื่อเสมือนจริงสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล.............

29 Mar 2022ปฏิทิน วิชาการ/กิจกรรม SCIT

ปฏิทิน วิชาการ/กิจกรรม ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCIT CRRU

ขอเส้นทาง