โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 24 – 25 เมษายน 2561
ณ ห้องบางกอก โรงแรมไอบิส สไตล์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย