โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

18 อำเภอ ในเขตจังหวัดเชียงราย