โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมอำเภอดอยหลวง อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย