โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย