โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมริมจัน รีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย