โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย