โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560
ณ ม่อนไม้หอมรีสอร์ท อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย