โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ เฮือนแม่ฟอง โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย