โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2560
ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 2 โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย