โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย