โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560
ณ โรงแรมเชียงรุ่ง ห้องประชุมปางหลวง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย