โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุม เทศบาลตำบลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย