โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย