โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561
ณ หอประชุมอำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย