โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรม ซีแอนด์ซี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย