เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา CIT

ประวัติคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานด้านจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งเมื่อปี วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในตามแนวนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำหนดในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 ได้มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์หน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 13 ปี ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารหมายเลข 49 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการคณบดี และโอนย้ายบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการออกแบบ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์ เป็นการระดมทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานจัดการศึกษา
ที่มีความชำนาญในศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบ มาร่วมกัน ผลิตบัณฑิตและปฏิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

วันที่ 9 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยได้ประกาศแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง ดำรงตำแหน่งคณบดี ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวม 5 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ และ กราฟิกดีไซน์ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปณิธานมุ่งมั่น ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบนตามปรัชญาของคณะฯที่ว่า “สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท้องถิ่นสู่สากล ”


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Philosophy (ปรัชญา)

"ผลิตบัณฑิตคุณภาพดีสู่ความเป็นสากลแหล่งองค์ความรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน"

Vision (วิสัยทัศน์)

"มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ความเป็นสากลเป็นศูนย์กลางแหล่งองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน "

Mission (พันธกิจ)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
2. ดำเนินงานวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. เป็นศูนย์กลางแหล่งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
4. เป็นศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Up-skill และ Re-skill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่


ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน CIT

1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
3. การพัฒนาท้องถิ่น
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบ กลไก และบริหารจัดการ


เป้าหมาย CIT

1. บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
2. มีการดำเนินงานวิจัยดำเนินงานวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
3. มีศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill และ Reskill ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่สำหรับบุคลากรภายในและภายนอก
4. มีดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ
6. บุคลากรภายในคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละคนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางศาสตร์เฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
7. คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในของการดำเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย


การบริการวิชาการแก่สังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ CIT

1. การสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ
2. พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
3. สนับสนุนการดำเนินกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย


อัตลักษณ์บัณฑิต CIT

" บัณฑิตมีทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่โดดเด่น ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี มีระเบียบวินัยเคารพกติกาของสังคม มีจิตอาสา และมีคุณธรรม จริยธรรม "

เอกลักษณ์ของหน่วยงาน CIT

" เป็นแหล่งองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ "

วัฒนธรรมองค์กร CIT

" การทำงานร่วมกันเป็นทีม เสียสละเพื่อส่วนรวม รักองค์กร มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ อย่างสม่ำเสมอ "

CIT CRRU

ขอเส้นทาง