บุคลากร สายวิชาการ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE

COMPUTER ENGINEERING

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [ วศ.บ. 4 ปี ]
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

speaker
ผศ.ดร.กฤตกรณ์ ศรีวันนา

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.มยูร ใยบัวเทศ

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาจารย์


วิทยาการคอมพิวเตอร์ CS

COMPUTER SCIENCE

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต [ วท.บ. 4 ปี ]
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

speaker
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว

รองคณบดีด้านการจัดการศึกษา

อาจารย์


เทคโนโลยีสารสนเทศ IT

INFORMATION TECHNOLOGY

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต [ วท.บ. 4 ปี และ วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ]
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

speaker
ผศ.ชลิดา จันทจิรโกวิท

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู

รองอธิการบดี

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
อาจารย์กฤษณะ สมควร

รองคณบดีด้านงานประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ

อาจารย์


กราฟิกดีไซน์ GD

GRAPHIC DESIGN

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต [ ศศ.บ. 4 ปี ]
(แขนงวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ) และ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)

speaker
อ.ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก

ประธานโปรแกรม
(เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)

อาจารย์

speaker
อ.ธัญลักษณ์ ศุภพลธร

ประธานโปรแกรม
(สื่อศิลปะและการออกแบบ)

อาจารย์

speaker
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์


เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ DTB

DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต [ ทล.บ. 4 ปี และ ทล.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

speaker
อาจารย์ ดร.ณภษร เผ่ากล้า

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

CIT CRRU

ขอเส้นทาง