คณะกรรมการประจำคณธคอมพิวเตอร์ฯ

คณะกรรมการประจำ CIT

COMMITTEE OF FACULTY OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY
speaker
ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

ประธานกรรมการ

speaker
รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

speaker
รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

speaker
นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

speaker
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว

กรรมการจากรองคณบดี

speaker
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล

กรรมการจากรองคณบดี

speaker
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์

กรรมการจากประธานโปรแกรมวิชา

speaker
อ.ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก

กรรมการจากประธานโปรแกรมวิชา

speaker
อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล

กรรมการจากประธานโปรแกรมวิชา

speaker
อาจารย์กฤษณะ สมควร

กรรมการจากประธานโปรแกรมวิชา

speaker
นางสาววิรัลพัชร ใจแซ่

กรรมการและเลขานุการ

speaker
ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ สุขเจริญ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

CIT CRRU

ขอเส้นทาง