วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วีดีทัศน์แนะนำ CPE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [ วศ.บ. 4 ปี ]

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์CPE | COMPUTER ENGINEERING | CIT | CRRU | PRESENTATION


ข่าว CPE

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE

COMPUTER ENGINEERING

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [ วศ.บ. 4 ปี ]
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

speaker
ผศ.ดร.กฤตกรณ์ ศรีวันนา

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.มยูร ใยบัวเทศ

รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาจารย์

CIT CRRU

ขอเส้นทาง