วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วีดีทัศน์แนะนำ CPE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [ วศ.บ. 4 ปี ]

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์CPE | COMPUTER ENGINEERING | SCIT | CRRU | PRESENTATION


ข่าว CPE

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE

COMPUTER ENGINEERING

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต [ วศ.บ. 4 ปี ]
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

speaker
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.มยูร ใยบัวเทศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาจารย์

SCIT CRRU

ขอเส้นทาง