ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในการเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ขอแจ้งให้นักศึกษาที่เรียนในรูปแบบ (on site) บุคลากร และผู้ที่เดินทาง เข้า-ออก สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ต้องใช้ทาง เข้า-ออก ประตูหน้าของอาคารทางเดียว ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและผ่านจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ คัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


New Books

แนะนำหนังสือใหม่


SCIT NEWS


MORE NEWS

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงคณบดี

pumipong@crru.ac.th

053-776000 ต่อ 1677

CS

Computer Science
วิทยาการคอมพิวเตอร์

Learn More

IT

Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Learn More

CPE

Computer Engineering
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Learn More

BC

Business Computer
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Learn More

GD

Graphic Design
กราฟิกดีไซน์

Learn More

SCIT CRRU
ACTIVITIES

SCIT

School of Computer and Information Technology
Chiang Rai Rajabhat University