COMPUTER ENGINEERING

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ นวัตกรรม ระบบควบคุม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการประยุกต์ขั้นตอนวิธีได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
Facebook Fan page : Facebook Fan page : http://www.facebook.com/ce.crru


วีดีทัศน์แนะนำสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CE SCIT - Presentation

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชา

แผนการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

วิศวกรคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย, นักวิจัย ทางด้านฮาร์ดแวร์และ ระบบสมองกลฝังตัว


ติดต่อสอบถาม ติดตามข่าวสาร

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Facebook Fan page : http://www.facebook.com/ce.crru

โทร. 0-5377-6395