COMPUTER SCIENCE

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตร มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
Facebook Fan page : http://www.facebook.com/comitcrru


วีดีทัศน์แนะนำสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

CS SCIT - Presentation

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชา

แผนการศึกษา

แผนการเรียน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
- ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
- ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
- ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
- ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์์
- นักพัฒนาเกม
- นักวิศวกรซอฟต์แวร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถาม ติดตามข่าวสาร

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้ที่ Facebook Fan page : http://www.facebook.com/comitcrru

โทร. 0-5377-6395