INFORMATION TECHNOLOGY

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเน้นให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
Facebook Fan page : http://www.facebook.com/comitcrru


วีดีทัศน์แนะนำสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชา

แผนการศึกษา

แผนการเรียน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
- นักออกแบบเว็บไซต์
- นักพัฒนาเว็บไซต
- นักออกแบบUI/UX
- นักวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
- ผู้จัดการด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ดูแลเครือข่าย และระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย
- ผู้ออกแบบสร้างและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล
- ผู้ให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ประกอบธุรกิจหรือนักลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถาม ติดตามข่าวสาร

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้ที่ Facebook Fan page : http://www.facebook.com/comitcrru

โทร. 0-5377-6395