Image

SCIT จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประกาศเมื่อ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อบรมสัมนาหัวข้อเรื่อง "ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน"

โดยวิทยากรจาก
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2.นางสาวปราณี ทาสีลา
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

และอบรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย"

โดยวิทยากรจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.คุณศิรนันท์ ใจแก้ว
นักเอกสารสนเทศ

2.คุณพรพิมล ปาละอิน
บรรณารักษ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุม สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรม