Image

ป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเจียงฮาย ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อ : 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

เข้าร่วมขบวนแห่ กิจกรรม ป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเจียงฮาย ประจำปี 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรม