Image

โครงการทุนการศึกษา นักศึกษา CS IT ผู้มีผลการเรียนดีเด่น

ประกาศเมื่อ : 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดกิจกรรม "โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น"
สนับสนุนโดย บริษัท ไอที-แคท จำกัด

โดย อาจารย์ ดร. ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้มอบรางวัลทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท แก่ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาที่รับทุนการศึกษาได้แก่

1.นายอนุชา มาวงษ์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
รายวิชา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (UX/UI)

2.นายธราธร ทิพยโสตถิ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
รายวิชา การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ 2

3.นายปฏิภาณ สุขมาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3
รายวิชา การพัฒนาแอพพลิเคชั้นบนคลาวด์

4.นายเกษม มั่นหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2
รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์

ภาพกิจกรรม