Image

อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่่อง อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ขั้นพื้นฐาน (Basic IoT)

ประกาศเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ดำเนินการโดยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อทำความร่วมมือการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่่อง "อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง" ขั้นพื้นฐาน (Basic IoT) ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โดย วิทยากร อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง

และ อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ ผศ. ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 13 โรงเรียน ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โดยประกอบไปด้วยนักเรียน 32 คน และครู 16 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้อง 4936
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดกิจกรรม