Image

14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ"

ประกาศเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมกิจกรรม 14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ"
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยภายในกิจกรรมมีการทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 48 รูป ณ ด้านข้างหอประชุมใหญ่
และยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีบุคลากรของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯได้รับรางวัล ราชภัฏสดุดี ได้แก่

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น ระดับหน่วยงาน และรางวัลประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
- อาจารย์อธิคม ศิริ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณารัตน์ แสวงกิจ

รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ปฏิบัติงาน
และรางวัลประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เบญจมาภรณ์มงกฎไทย)
- นางสาววิรัลพัชร ใจแซ่

รางวัลประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
- อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ

รางวัลประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
- อาจารย์ ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก

รางวัลประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เหรียญจักรพรรดิมาลา)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา มนตรี

รางวัลประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
- อาจารย์กฤษณะ สมควร

รางวัลประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เบญจมาภรณ์มงกฎไทย)
- นายกิตติศักดิ์ ศรีชวลิตเดชา

รางวัลเกียรติคุณ "ราชภัฏสดุดี" สาขาศิษย์เก่าดีเด่น
- นายวีรยุทธ นางแล

รายละเอียดกิจกรรม