Image

กิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ด้าน Knowledge Management และการประชุมบุคลาการประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ประกาศเมื่อ : 12 มีนาคม พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

นำโดย อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ด้าน Knowledge Management และการประชุมบุคลาการประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ หลังปิดภาคเรียนที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดกิจกรรม