Image

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

ประกาศเมื่อ : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
จัดกิจกรรมการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

เปิดพิธี โดย อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

อบรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง “จุดเริ่มต้นการทำธุรกิจ”

และหัวข้อเรื่อง“Idea ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ”

โดย คุณชินโชติ ไชยยะ
นักลงทุนในตลาดหุ้นไทย และตลาดต่างประเทศ
ได้รับการรับรองความรู้ในระดับสากล จากสถาบัน Elliott Wave International (EWI) ประเทศสหรัฐอเมริกา (Certified Elliott Wave Analyst - Master Designation)

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีอาชีพ มีงานทำ และมีเป้าหมายนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) และนักศึกษาสามารถเริ่มต้นในการทำธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีอาศัยทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือทางด้านกราฟิกดีไซน์

รายละเอียดเพิ่มเติม