Image

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเมื่อ : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563

โดย อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

และ เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

กิจกรรมในครั้งจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ระลึกถึง

ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษา และเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ได้มอบตัวเป็นศิษย์ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยผ่านกิจกรรมไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามประเพณีโบราณ

ในการมอบตัวเป็นศิษย์ในการเข้าศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วย โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรม

30 กรกฎาคม 2563

ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม