Image

SCIT เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประกาศเมื่อ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดยคณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม