Image

SCIT จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้พื้นฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ (Northern Digital Economy)

ประกาศเมื่อ : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์

ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้พื้นฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ (Northern Digital Economy)

กล่าวเปิดกิจกรรมโดย อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ณ ห้องประชุมพยอม อาคารสถาบันภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม