Image

SCIT จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศเมื่อ : 1 กันยายน พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

กล่าวเปิดพิธีโดย อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อบรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง "หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563"
และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลงานวิชาการที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...