Image

SCIT เข้าร่วมงาน มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563

ประกาศเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
เข้าร่วมงาน " มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563 "
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563
วันที่ 28 กันยายน 2563
ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563 จำนวน 6 ท่าน
โดย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามด้วย
คณบดีซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละคณะ สำนักวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อีกทั้งยังมีการแสดงและการรับประทานอาหารร่วมกันของบุคลากรพบปะพูดคุยสังสรรค์ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเหมือนครอบครัว
และทางสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ โดย ผํู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
เป็นตัวแทนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
โดยงาน มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563
เป็นการจัดกิจกรรม ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 ท่าน
ในคณะและสำนักวิชาต่างๆ ที่ได้ทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาจนมีอายุครบ 60 ปี