Image

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รับทุนการศึกษา

ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2563


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
พร้อมด้วย นายประกิต หมื่นนามหน่อ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ปีที่ 2
เข้ารับทุนการศึกษา โดย นายวรวิทย์ ขัตติโย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายผู้มอบทุน ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนการสอน รวมถึงขาดแคลนด้านอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนในด้านต่างๆของนักศึกษา จึงได้มอบทุนการศึกษา ในรูปแบบของทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ปีการศึกษาละ 25,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี โดยมอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม